اردوغان با ترودو صحبت تلفنی انجام داد

این مطلب را مرکز ارتباطات ریاست جمهوری اظهار داشت