حملات ارمنستان به مناطق مسکونی ادامه دارد

شهرهای گنجه و مینگه‌چویر آذربایجان هدف حملات موشکی ارمنستان قرار گرفت