ایران در مرز جمهوری آذربایجان نیروی نظامی مستقر کرد

پاکپور هدف از انتقال سربازان و تجهیزات نظامی به منطقه را دادن اطمینان به مردم ایران عنوان کرد