امروز در تاریخ چه گذشت؟ 17 اکتبر

وقایع رخ داده در روز 17 ام اکتبر